ca88


家家普通的大家就该,丑男VS面子里子

太阴阳明论,本草从新

【ca88】阳明脉解,民间药草素问

  • 十一月 08, 2019
  • ca88
  • 没有评论

【ca88】阳明脉解,民间药草素问。黄帝ca88,【ca88】阳明脉解,民间药草素问。问曰:足阳明之脉病,恶人与火,闻木音则惕然则惊,钟鼓不为动,闻木音而惊何也?愿闻其故。岐伯对曰:阳明者,胃脉也,胃者土也,故闻木音而惊者,土恶木也。

《金匮要略?素问》阳明脉解篇第三十《圣济总录?素问》阳明脉解篇第四十阳明脉解篇第五十黄帝问曰:足阳明之脉病,恶人与火,闻木音,则惕但是惊,钟鼓不为动,闻木音而惊,何也?愿闻其故。岐伯对曰:阳明者,胃脉也,胃者

帝曰:善。其恶火何也?岐伯曰:阳明主肉,其脉血气盛,邪客之则热,热甚则恶火。

《本草拾遗?素问》阳明脉解篇第四十

帝曰:其恶人何也?岐伯曰:阳明厥则喘而惋,惋则恶人。

阳明脉解篇第五十

帝曰:或喘而死者,或喘而生者,何也?岐伯曰:厥逆连脏则死,连经则生。

轩辕氏问曰:足阳明之脉病,恶人与火,闻木音,则惕然则惊,钟鼓不为动,闻木音而惊,何也?愿闻其故。岐伯对曰:阳明者,胃脉也,胃者,土也。故闻木音而惊者,土恶木也。帝曰:善!其恶火何也?岐伯曰:阳明主肉,其脉血气盛,邪客之则热,热甚则恶火。帝曰:其恶人何也?岐伯曰:阳明厥则喘而惋,惋则恶人。帝曰:或喘而死者,或喘而生者,何也?岐伯曰:厥逆连脏则死,连经则生。帝曰:善!病吗则弃衣而走,登高而歌,或至不食数日,逾垣上屋,所上之处,皆非其素所能也,病反能者何也?岐伯曰:四支者,诸阳之本也。阳盛则四支实,实则能登高也。帝曰:其弃衣而走者何也?岐伯曰:热盛于身,故弃衣欲走也。帝曰:其妄言骂詈,不避亲疏而演唱者,何也?岐伯曰:阳盛则惹人妄言骂詈,不避亲疏,而不欲食,不欲食,故妄走也。

帝曰:善。病吗则弃衣而走,登高而歌,或至不食数日,逾垣上屋,所上之处,皆非其素所能也,病反能者何也?岐伯曰:身体发肤者诸阳之本也。阳盛则皮肤实,实则能登高也。帝曰:其弃衣而走者何也?岐伯曰:热盛于身,故弃衣欲走也。帝曰:其妄言骂詈,不避亲疏而演唱者何也?岐伯曰:阳盛则惹人妄言骂詈,不避亲疏而欲食,不欲食故妄走也。

相关文章

No Comments, Be The First!
近期评论
    功能
    网站地图xml地图